Företagens perspektiv på de statliga pandemistöden

Beskrivning av projektet
Tillväxtanalys fick 2021 i uppdrag av Regeringen att påbörja en strukturerad uppföljning och utvärdering av de ekonomiska stöden riktade till företag med anledning av coronapandemin.

Syftet med uppdraget är att skapa kunskap inför framtida kriser av liknade slag.
I många fall har stöden fungerat bra och träffat rätt, men samtidigt har det funnits ett missnöje med de erbjudna stöden, och en uppfattning att ansökningsprocessen har varit krånglig – speciellt inom vissa branscher.

Det bekräftas i tidigare studier, rapporter och även i massmedia. Därtill ges även uttryckt för att handläggningstiden för stöden varit alltför lång.

Vissa grupper befinner sig dessutom i en situation där det finns brister i information och svårigheter i ansökningsprocessen. Av den anledningen blir det viktigt att fråga företagare om deras erfarenheter av denna speciella period.

Syftet med projektet är att ta fram ett kunskapsunderlag som ger en bild av företagens upplevelser av stödinsatserna samt processen kring ansökan och hanteringen av stöden.

De stöd vi är specifikt intresserade av är: Stöd vid korttidsarbete, omställningsstödet, nedsatta arbetsgivaravgifter samt anstånd med skatteinbetalning.

Men även erfarenheter av andra statliga stöd i relation till pandemin är av intresse.

Vill du delta?
Känner du att detta passar in på ditt företag? Då vill vi gärna intervjua dig. Speciellt om du driver ett företag inom hotell- och restaurangbranschen eller kulturbranschen, men även i annan utsatt bransch. Intervjun beräknas ta cirka en timme i anspråk, något som beror på hur samtalet utvecklas. Intervjuerna kan ske digitalt (via Zoom eller Teams) eller fysiskt. Din erfarenhet är viktig!
Kan du tänka dig att delta i denna studie, eller har du frågor om den?

Då är du välkommen att kontakta mig på e-post: helena.lofgren@tillvaxtanalys.se
eller på telefonnummer: 010-447 44 88.
Vänliga hälsningar
Helena Löfgren


Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Besöksadress: Torsgatan 11, plan 4, Stockholm
Telefon: 010-447 44 00
E-post: info@tillvaxtanalys.se
Webb: www.tillvaxtanalys.se
Organisationsnummer: 202100–6164
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser